วันที่   28   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง