วันที่   21   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมขอเปิดโรงเรียน ห้องประชุมลำน้ำโขง