วันที่   19   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - พิจารณาเอกสาร โรงเรียนดีวิถีลูกเสืือ ห้องประชุมลำน้ำโขง